کارگزاری علی ابراهیمی بهنام

کارگزاری رسمی بیمه مرکزی

امروز یکی از دغدغه های اساسی بیمـه گـذاران کـلان و بنگاههـای بـزرگ اقتصـادی کشـور انتخاب بیمه گر اصلح و توانمندی است که بتواند درعین دریافـت حـق بیمـه منطقـی و متناسـب باریسک،درزمان بروز خسارت های احتمالی یا مواجهه با هرگونه ادعاهای حقوقی علیه شـرکت، پشتوانه و حامی استواری برای جبران سریع و کامل خسارت بیمه گذاران باشد. از سوی دیگر عدم آشنائی بیمه گذاران بـا برخـی اصـطلاحات تخصصـی بیمـه و قـرارداد و همچنین عدم مطالعه شرایط عمومی یا مفاد قرارداد و کم رنگ شدن اصـل حسـن نیـت از سـوی طرفین قرارداد موجب اعمال کسورات قانونی از سوی بیمه گران و تضییع حقوق آنها می گردد.
بنابراین درچنین مواقعی با بهره مندی از توان فنی و کارشناسی کارگزاران رسمی بیمه که :
  • دارای مجوز فعالیـت از بیمـه مرکـزی جمهـوری اسـلامی ایـران و کـدهمکاری از کلیـه شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی می باشند.
  • به لحاظ قانونی وکیل و نماینده بیمه گذار دراجرای امور بیمه ای و پیگیـری خسـارت وی محسوب می شوند.
می توانند با شناخت کامل از توانمندیهای شرکت های بیمه در بخش میزان حق بیمه دریـافتی و کیفیت خسارت پرداختی آنها،بیمه گذار را در انتخاب بیمه گر اصلح و اجـرای صـحیح قـرارداد بیمه نامه منعقده یاری نمایندو دربخش امور بیمه ای ،برای مدیران شایسته کشور به عنوان پشـتوانه فکری و اجرایی باشند.

آخرین اخبار و مقالات

مشاوره و پاسخ به سوالات

error: هر گونه کپی برداری از محتوای این سایت غیر قانونی محصوب میشود ، و قابل پیگیری است